Avís Legal

1.- Informació de caràcter identificatiu

Carmona Priego, S.L.(endavant PAPELPINTADOONLINE.COM), amb domicili social a C/ Dibuixant Vilanova, 12 Manresa (Barcelona). Tel.: 938317500, i B66273442, comercialitza a través de la URL www.papelpintadoonline.com, papers pintats de parets i accessoris per a la decoració de la llar.
Mitjançant aquest AVIS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (endavant WEBSITE) accessible des de la següent direcció d'Internet: www.papelpintadoonline.com i els usuaris del WEBSITE ( endavant USUARIS).

2.- Propietat intel·lectual dels continguts de la website

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logotip , codi de la font i altres anàlegs) que constitueixen la WEBSITE i difosos a través d'aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de PAPELPINTADOONLINE.COM i sustenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades, resultan així mateix de l'aplicació dels tractats internacionals suscrits en aquest camp.

2.1. NO LLICÈNCIA.

PAPELPINTADOONLINE.COM no concedeix llicència d'ús o autorizació alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb la seva WEBSITE, sota acord exprés amb tercers. Els USUARIS podrán portar a terme la reproducció dels continguts de la WEBSITE amb la única finalitat de procedir al seu emmagatzamatge, a la realització de copies de seguretat o la seva impresió sobre paper per a ús privat.

2.2. PROHIBICIONS.

Al marge de lo anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de la WEBSITE o d'algun dels seus elements, de forma directe o indirecte per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic o per a una utilizació més allà de les mencionades, tot hi citant la font, sempre que no es compti amb l'autorizació expressa i per escrit de PAPELPINTADOONLINE.COM i en tot cas de tercers col·laboradors.

L'incompliment de lo anterior facultará a PAPELPINTADOONLINE.COM per interposar-se les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d'una pàgina de la WEBSITE en un marc d'una altre pàgina Web que no pertanyi a PAPELPINTADOONLINE.COM, mitjançant la técnica denominada "framing" a no ser que compti amb l'exprès consentiment per escrit de PAPELPINTADOONLINE.COM.

- L'inserció d'una imatge difosa al WEBSITE a una pàgina o base de dades, no pertanyent a PAPELPINTADOONLINE.COM, mitjançant la técnica denominada "in line linking" si aixó no compte amb l'expressa autorizació de PAPELPINTADOONLINE.COM.

- L'extracció i ús d'elements de la WEBSITE causant o no un perjudici qualsevol a PAPELPINTADOONLINE.COM, conforme a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d' Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades.

2.3 HIPERVÍNCLES.

PAPELPINTADOONLINE.COM, tindrá que autoritzar expressament l'establiment de links de hipertexte (hipervíncles) a una altre website dirigits al homepage d'aquesta WEBSITE o a qualsevol altre pàgina interna d'aquesta, sempre que les corresponents pàgines apareixin en una finestra completa i sota les direccions electróniques propies del mateix. Els drets no expressament concebuts anteriorment queden reservats a PAPELPINTADOONLINE.COM o en tot cas a tercers col·laboradors.

2.4. ÚS DE LES MARQUES I ALTRES SINGES DISTINTIUS.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotipos, símbols, maques mixtes, figuratives o nominatives que apareixin en aquesta WEBSITE pertanyen a PAPELPINTADOONLINE.COM o disposen, prèvia autorizació, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.

3.- Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

PAPELPINTADOONLINE.COM inclou a la seva WEBSITE una serie de continguts propis elaborats per PAPELPINTADOONLINE.COM, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (endavant referits de forma genèrica com CONTINGUTS), PAPELPINTADOONLINE.COM preveu als seus USUARIS a través de la WEBSITE, múltiples serveis (endavant, SERVEIS).

Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als USUARIS poden ser ampliats o modificats en un futur per PAPELPINTADOONLINE.COM, extenent-se a ells tot lo disposat en aquest apartat.

3.1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS FACILITATS PER PAPELPINTADOONLINE.COM ALS SEUS USUARIS A TRAVÉS DE LA WEBSITE.
PAPELPINTADOONLINE.COM exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivarse de l'accès als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitades als USUARIS a aquesta WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i al ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de software similar.
En el moment en que PAPELPINTADOONLINE.COM tingués coneixement de que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats a la WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de software similar, procedirá a la seva retirada.
En qualsevol cas PAPELPINTADOONLINE.COM no es fa responsable dels continguts,  informacions i imatges que no depenen de la WEBSITE, ni siguin gestionades per PAPELPINTADOONLINE.COM, encara que apareixin a la WEBSITE en virtut d'un conveni de col·laboració firmat per PAPELPINTADOONLINE.COM

3.2. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS ALLOTJATS A PÀGINES WEB ACCESSIBLES DES DE LA WEBSITE.
PAPELPINTADOONLINE.COM no es fa responsable de l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els que l'USUARIO es conecta a través d'hipervíncles inclosos a la WEBSITE.
PAPELPINTADOONLINE.COM no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s'emetin, publiquin o distribueixin directe i indirectament a través d'aquesta WEBSITE, qualsevol website interconectada al que s'accedeix a través de la WEBSITE per medi de links, o qualsevol dels serveis que es vinculen o relacionen aquesta pàgina Web interconectada.
PAPELPINTADOONLINE.COM no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del WEBSITE, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilizi. Els USUARIS es comprometen a utilizar la WEBSITE i els seus SERVICIOS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bones costums generalment acceptades i l'ordre públic.

3.3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE LA WEBSITE.
PAPELPINTADOONLINE.COM presta els seus serveis i continguts de forma continuada empleant tots els medis técnics al seu abast per a realitzar dita prestació de forma satisfactoria.
PAPELPINTADOONLINE.COM podrá, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions a la informació continguda a la WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que en lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
PAPELPINTADOONLINE.COM no se fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivarse de la disponibilitat i continuitat técnica del funcionamient de la WEBSITE. En qualsevol cas, PAPELPINTADOONLINE.COM portará a terme totes les actuacions necesaries per restablir els seus serveis en cas de errada técnica. PAPELPINTADOONLINE.COM no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivarse del coneixement que puguin tenir tercers no autorizats de les dades dels USUARIS i de l'ús que facin a la WEBSITE a través d'aquestes dades.

4.- DISPONIBILITAT D'AQUEST AVÍS LEGAL.

PAPELPINTADOONLINE.COM proporcionará als USUARIS els recursos técnics adecuats per a que, amb carácter previ a la entrega de les dades personals, puguin accedir a aquest AVÍS LEGAL o a qualsevol altre informació rellevant, i puguin donar el consentiment amb la finalitat que PAPELPINTADOONLINE.COM procedeixi al tractament automatizat de les dades personals dels USUARIS.

5.- MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL.

PAPELPINTADOONLINE.COM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats a la WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personales.

6. - GARANTIES, DEVOLUCIONS I DESENTENIMENT.

La garantia s'aplica sempre i quan el producte sigui utilizat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. PAPELPINTADOONLINE.COM no está obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als bens ajens al producte, pèrdues de benefici o lucre cesant, danys que provinguin d'un deteriorament.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, una vegada entregats al client, algún deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions eléctriques.

- S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client. PAPELPINTADOONLINE.COM no admitirá devolucions en les ventes de mercaderies que puguin ser reproduides o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirá l'acord d'ambdues parts.

PAPELPINTADOONLINE.COM només acceptará la devolució de la mercaderia si:

1- En el plaç marcat a l'efecte per la Llei, l'USUARI pot exercitar el seu dret de resolució o desenteniment. En virtud d'allò que es disposa a la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en lo regulat per la normativa comunitaria (Directiva 97/7/CE), PAPELPINTADOONLINE.COM atorgarà un plaç de 7 dies per aquest dret, computat des del moment de recepció de la comanda. En aquest cas el client podrá retornar qualsevol producte sense que existeixi cap tipus d'incidencia. PAPELPINTADOONLINE.COM acceptará l'exercici del mencionat dret únic i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat) en què li va ser entregat, amb el seu corresponent embalatge original i amb tots els productes que composaven la comanda. El producte ha d'està en perfecte estat i llest per a la venta, a més havent complert els requisits establerts en el punt que descriu l'entrega (4.1. Entrega del producte).
L' USUARI assumirá les despeses derivades de la devolució.

2- PAPELPINTADOONLINE.COM acceptará la devolució de la mercaderia quan, el producte entregat no es correspongués amb el sol·licitat pel client (per causes immputables a ella) o hagi sigut danyat durant el transport: Es produeix quan el producte entregat no coincideix amb l'especificat a la comanda o be ha sigut danyat, intern o externament, durant el seu enviament. 

La mercaderia viatja fins al seu destí assegurada a tot risc. Tant per fer efectiu el seguro como per subsanar qualsevol error en l'entrega, és condició indispensable que es faci constar a l'apartat d'observacions del document d'entrega del transportista, qualsevol incidencia respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge i que es comuniqui a PAPELPINTADOONLINE.COM dita incidencia en el plaç màxim de 24 hores . L'USUARI, abans de firmar l'entrega de la comanda haurá revisat que el producte s'entregui en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de l'entrega s'entén per ambdues parts que el producte ha sigut entregat en perfecte estat. PAPELPINTADOONLINE.COM no tindrá cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin sigut ja consumits sense cap tipus de incidencia per part de l'USUARI que preten realitzar una reclamació. PAPELPINTADOONLINE.COM quedará exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles rotures o defectes en els envasos del producte produïts després de l'entrega del mateix si no s'han constatat a l'albarà d'entrega. Si no es cumpleixen aquestes condicions, PAPELPINTADOONLINE.COM no assumirá cap responsabilitat sobre dita mercaderia. En aquest cas, totes les despeses de recollida i nova entrega correrán per part de PAPELPINTADOONLINE.COM.

L' USUARI haurá de notificar a PAPELPINTADOONLINE.COM el motiu de la devolució enviant un e-mail a info@papelpintadoonline.com o be trucant al teléfon 938 317 500, indicant:

- Número de comanda.

- Número de factura.

- Teléfon de contacte.

- Motiu pel que desitja realitzar la devolució.

- Causa de la devolució.

- Qualsevol altre observació que cregui pertinent.

Una vegada rebem dita informació, començarem a tramitar la seva incidencia.


Accept

Aquest web utilitza cookies per comptabilitzar dades de navegació. Si continua, considerarem que l'accepta. Per a més informació pot visitar la política de cookies