CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1.- CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENTA

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compraventa de productes per part de les persones físiques i/o jurídiques que manifesten la seva voluntat d'adquirir els productes i serveis que es posen a la seva disposició per part de CARMONA PRIEGO, S.L. (endavant PAPELPINTADOONLINE.COM) amb domicilio en C/ Dibuixant Vilanova, 12, 08242 Manresa (Barcelona). Tel.: 938317500, mitjaçant la sol·licitud realitzada per medis electrònics, concretament, vía Internet a través del lloc Web www.papelpintadoonline.com

2.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ, DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, ACCEPTACIÓ DE L'USUARI, DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de compraventa s'exposen amb caràcter permanent al lloc Web titularitat de PAPELPINTADOONLINE.COM, www.papelpintadoonline.com poden tot usuari estar prèviament informat de les condicions del preu, característiques, drets i, en general, de totes les condicions en qué s'efectuará la compraventa.

Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren juntament amb un resum de la sol·licitud específica - producte específic contractat, cost amb indicació d'impostos si fos d'aplicació, despeses d'enviament etc.- per a la seva acceptació expressa per part de l'USUARI - mitjançant un click de "He llegit i acceptat les condicions generals de contractació" - cada vegada que es realitzi una sol·licitud concreta de productes a través del lloc Web.

No és técnicamente possible que l'USUARI pugui finalitzar la sol·licitud sense que s'hagi produit l'acceptació de les presents Condicions Generals. Per a que l'USUARI pugui efectuar aquesta acceptació i, per tant, realitzar la sol·licitud, ha d'introduïr les seves dades, cumplimentant per aixó un formulari amb dades des de la que realitzará la solicitud de productes.

Les presents Condicions Generals unides a la solicitud específica realitzada a través d'Internet per l'USUARI, impliquen la formalització del contracte de compraventa entre PAPELPINTADOONLINE.COM i l'USUARI que declara ser major d'edat, tenir capacitat suficient para contractar i haver llegit, entés i acceptat les presents condicions.

PAPELPINTADOONLINE.COM, al moment de produïr-se la contractació i en un plaç no superior a les vint-i-quatre hores envia a la direcció de correu electrònic, que l'USUARI ha especificat, confirmació del producte contractat, cost, amb desglosament d'impostos si resulten de l'aplicació així com les despeses d'enviament. Així mateix, l'USUARI seguirá disposant amb caràcter permanent de les presents Condicions Generals. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals serán exposades clarament en un lloc de fàcil accés en el lloc Web www.papelpintadoonline.com. Tota la documentació assenyalada anteriorment podrá ser impresa i archivada per l'USUARI i podrá sol·licitar-la en qualsevol moment via correu electrònic a info@papelpintadoonline.com o telefónicamente en el nº 938317500.

3- OBJECTE DEL CONTRACTE.

Pel present contracte PAPELPINTADOONLINE.COM es compromet a entregar a l'USUARI els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc Web www.papelpintadoonline.com a canvi d'un cert preu.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE PAPELPINTADOONLINE.COM

4.1. Entrega del producte.

PAPELPINTADOONLINE.COM es compromet a entregar el producte en perfecte estat a la direcció que l'USUARI indiqui al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents condicions generals. PAPELPINTADOONLINE.COM no será responsable dels errores causats a la entrega quan les dades introduides per l'USUARI en el formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin sigut omesos. El plaç d'entrega comença a comptar des de que PAPELPINTADOONLINE.COM rep l'import de la comanda.

PAPELPINTADOONLINE.COM, en tot cas es compromet a que l'enviament es realitzi en el mínim temps possible, sent normal una duració de 5-8 dies hábils des de la confirmació del pagament a la Península Ibérica. El retrás en l'enviament no implica la resolució de la compraventa ni dóna lloc a indemnizació per aquesta causa.

En cas de que per causes ajenes a la voluntat de PAPELPINTADOONLINE.COM no estigués disponible el producte sol·licitat a la seva comanda, li oferirem la substitució del producte sol·licitat per un altre del mateix preu i similar qualitat, sense perjudici del seu dret a cancel·lar la comanda i sol·licitar la devolució de les quantitats satisfetes.

Si el retràs a la entrega és imputable a PAPELPINTADOONLINE.COM i supera els 25 dies, es procedirá, prévia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import prepagat per la mercancia la entrega de la cual s'hagués retrasat. Així mateix, PAPELPINTADOONLINE.COM no resultará responsable per cap lucre cesant o dany emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat máxima en qualsevol cas será el valor de la mercancia. PAPELPINTADOONLINE.COM procurará entregar els productes de manera idéntica a com apareixen recollits a la Web.

Una copia de l'albará on es detalla la mercancia de la comanda complet acompanyat a cada expedició. El receptor s'obliga a comprovar que els components sol·licitats a la seva comanda a PAPELPINTADOONLINE.COM i l'anomenat albará coincideixin. Així mateix s'ha de comprovar que el número de bultos que apareixen en el Document d'Entrega del transportista coincideixi amb el número de bultos entregats.

A l'entrega de la mercancia, l'Usuari haurá de firmar l'albará d'entrega donant la seva conformitat a l'entrega efectuada. La conformitat de l'Usuari a l' albará d'entrega implica la renuncia a qualsevol tipus de reclamació o denuncia respecte a la mercancia perduda i rebuda. La mercancia viatja fins al seu destí assegurada a tot risc. El cost del seguro és de 2€ per paquet enviat. Tant per fer efectiu el seguro com per subsanar qualsevol error en l'entrega, és condició indispensable que es faci constar a l'apartat d'observacions del document d'entrega del transportista, qualsevol incidencia respecte a la mercancia rebuda o en el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a PAPELPINTADOONLINE.COM dita incidencia en el plaç màxim de 24 hores, de qualsevol de les formes que li oferim: Telefónicament mitjançant el nostre número de atenció i venta 938317500, o be mitjançant correu electrónic a la direcció info@papelpintadoonline.com En cas de cancelació de la comanda, el client haurá d'abonar els costos de devolució si aquests procedissin.

4.2. Responsabilitat de PAPELPINTADOONLINE.COM

PAPELPINTADOONLINE.COM en cap cas será responsable en relació amb:

4.2.1. Els errors, retrasos en l'accés per part de l'USUARI a l'hora d'introduïr les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalía que pugui surgir quan aquestes incidencias siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuit o força major i qualsevol altre contingencia imprevisible ajena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, PAPELPINTADOONLINE.COM es compromet a solucionar els problemes que puguin surgir i a oferir tot el suport necessari a l'USUARI per arribar a una solució ràpida i satisfactoria de l'incidencia.

4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'USUARI.

4.2.3. De la no operativitat de la direcció de correu electrónic facilitada per l'USUARI per l'enviament de la confirmació de la comanda.

4.2.4. PAPELPINTADOONLINE.COM té l'absoluta responsabilitat per la qualitat dels productes admeten la devolució dels mateixos sempre i quan aquests siguin defectuosos o no arribin a l'USUARI en correcte estat. Per obtenir més informació sobre aquest punt, llegeixi l'apartat 8.- "Garanties, Devolucions i Desentesa" en aquestes mateixes Condicions Generals.

4.2.5.- L'USUARI renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o precontractual pels possibles danys o perjudicis derivats de lo assenyalat anteriorment en aquesta cláusula. En tot cas, la responsabilitat de PAPELPINTADOONLINE.COM si incumpleix lo assenyalat en aquest acord segons els termes de les presents condicions generals es limitará a la devolució de l'importe que, en el seu cas hagués pogut abonar l'USUARI i sempre prévia devolució per part de l'USUARI del producte en questió.

5.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI.

5.1. Pagament.

L'USUARI es compromet a abonar per adelantat l'import pel producte efectivament sol·licitat a la quantía i formes següents:

5.1.1. Import.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat per l'USUARI en funció del producte sol·licitat será l'assenyalada al lloc Web i la que figuri a la sol·licitud concreta de l'USUARI en cada moment, sol·licituds que constituirán les condicions particulars de la comanda en concret. Els preus dels productes que apareixen al lloc Web tenen l'IVA inclós.
A majors, el preu que figura al lloc Web per a cada un dels productes oferits tindrá de sumar-se les despeses d'enviament pertinents que se li farán saber a l'USUARI a no ser que l'enviament fos gratuït, condició aquesta que també será de ple coneixement per l'USUARI.
Les despeses d'enviament, al tractar-se de tarifes que en cap moment aplica PAPELPINTADOONLINE.COM, indicar que les mateixes seran sempre les ofertes oficialment per l'empresa de transport i que PAPELPINTADOONLINE.COM no generará cap benefici per aquestes tarifes comunicant-li el cost global tant del producte com de les despeses d'enviament desglosades sempre préviament a l'USUARI abans de la confirmació per la seva part de la sol·licitud de compra.

5.1.2. Formes de pagament.- L'USUARI haurá d'abonar l'import corresponent al servei contractat mitjançant:

- pagament a través targeta introduïnt el seu número en un tpv virtual de la caixa instal·lat al lloc Web.
- pagament a través de transferencia bancaria.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sino que van directament al TPV (Terminal Punt de Venta del Banc).
Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li solicitará sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprés en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Al realizar el pagament mitjançant transferencia bancaria, será necessari enviar una copia del rebut bancari que demostri dit ingres mitjançant correu electrónic a la direcció info@papelpintadoonline.com per així procedir amb el menor temps possible l'enviament dels articles sol·licitats.

5.2. Responsabilitat de l'USUARI.- En tot cas, será responsabilitat de l'USUARI:

5.2.1. L'USUARI assumeix tots els riscs de deteriorament, menys, danys i pérdua dels productes des del moment en que aquests haguessin sigut a disposició pel tercer que, per compte de PAPELPINTADOONLINE.COM, realitza l'entrega dels productes sol·licitats i aquest firma la conformitat de l'entrega, aquesta signatura implica l'acceptació del client de que ha rebut el producte en correcte estat.

5.2.2. L'USUARI es compromet a comprovar el bon estat del producte davant el tercer que, per compte de PAPELPINTADOONLINE.COM, realitza l'entrega del producte sol·licitat, comprovació que realitzará amb caràcter previ a la firma del comprovant de l'entrega efectuada.

6.- PREUS, IMPOSTOS APLICABLES:

Els preus aplicables són els que figuren a la web en el moment en que el client realitza la seva comanda.IMPOSTOS PER A LA PENÍNSULA, BALEARS, CANARIES, CEUTA I MELILLA.
El preu dels productes que apareixen a la web, inclouen l'Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons l'article: UNIÓ EUROPEA.
Les compres que realitzin els consumidors amb residencia a la Unió Europea estarán exempts del pagament de l'IVA, sempre que acreditin la seva condición d'empresaris a la UE mitjançant la seva corresponent inscripció al Registre d'Operadors Intracomunitaris. De no ser així, es repercutirá l'IVA corresponent.

7.- DESPESES D'ENVIAMENT.

Les despeses d'enviament de les comandes són de 9,75€ + IVA per a totes les comandes independentement del volum, pes i número de productes.

 

8.- GARANTIES, DEVOLUCIONS I DESENTESA.

La garantia s'aplica sempre i quan el producte sigui utilizat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. PAPELPINTADOONLINE.COM no está obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als bens ajens al producte, pèrdues de benefici o lucre cesant, danys que provinguin d'un deteriorament.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, una vegada entregats al client, algún deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions eléctriques.

- S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client. PAPELPINTADOONLINE.COM no admitirá devolucions en les ventes de mercaderies que puguin ser reproduides o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirá l'acord d'ambdues parts.

PAPELPINTADOONLINE.COM només acceptará la devolució de la mercaderia si:

1- En el plaç marcat a l'efecte per la Llei, l'USUARI pot exercitar el seu dret de resolució o desenteniment. En virtud d'allò que es disposa a la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en lo regulat per la normativa comunitaria (Directiva 97/7/CE), PAPELPINTADOONLINE.COM atorgarà un plaç de 7 dies per aquest dret, computat des del moment de recepció de la comanda. En aquest cas el client podrá retornar qualsevol producte sense que existeixi cap tipus d'incidencia. PAPELPINTADOONLINE.COM acceptará l'exercici del mencionat dret únic i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat) en què li va ser entregat, amb el seu corresponent embalatge original i amb tots els productes que composaven la comanda. El producte ha d'està en perfecte estat i llest per a la venta, a més havent complert els requisits establerts en el punt que descriu l'entrega (4.1. Entrega del producte).
L' USUARI assumirá les despeses derivades de la devolució.

2- PAPELPINTADOONLINE.COM acceptará la devolució de la mercaderia quan, el producte entregat no es correspongués amb el sol·licitat pel client (per causes immputables a ella) o hagi sigut danyat durant el transport: Es produeix quan el producte entregat no coincideix amb l'especificat a la comanda o be ha sigut danyat, intern o externament, durant el seu enviament. 

La mercaderia viatja fins al seu destí assegurada a tot risc. Tant per fer efectiu el seguro como per subsanar qualsevol error en l'entrega, és condició indispensable que es faci constar a l'apartat d'observacions del document d'entrega del transportista, qualsevol incidencia respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge i que es comuniqui a PAPELPINTADOONLINE.COM dita incidencia en el plaç màxim de 24 hores . L'USUARI, abans de firmar l'entrega de la comanda haurá revisat que el producte s'entregui en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de l'entrega s'entén per ambdues parts que el producte ha sigut entregat en perfecte estat. PAPELPINTADOONLINE.COM no tindrá cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin sigut ja consumits sense cap tipus de incidencia per part de l'USUARI que preten realitzar una reclamació. PAPELPINTADOONLINE.COM quedará exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles rotures o defectes en els envasos del producte produïts després de l'entrega del mateix si no s'han constatat a l'albarà d'entrega. Si no es cumpleixen aquestes condicions, PAPELPINTADOONLINE.COM no assumirá cap responsabilitat sobre dita mercaderia. En aquest cas, totes les despeses de recollida i nova entrega correrán per part de PAPELPINTADOONLINE.COM.

L' USUARI haurá de notificar a PAPELPINTADOONLINE.COM el motiu de la devolució enviant un e-mail a info@papelpintadoonline.com o be trucant al teléfon 938 317 500, indicant:

- Número de comanda.

- Número de factura.

- Teléfon de contacte.

- Motiu pel que desitja realitzar la devolució.

- Causa de la devolució.

- Qualsevol altre observació que cregui pertinent.

Una vegada rebem dita informació, començarem a tramitar la seva incidencia.

9 - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

9.1.- Informació a l'usuari de l'existencia del fitxer i sol·licitud del consentiment per el tractament automatizat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitats per l'USUARI als formularis que puguin existir al lloc Web, PAPELPINTADOONLINE.COM cumpleix estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i demés legislació que la desenvolupa i informa a l'USUARI que les dades referents serán incloses dintre d'un fitxer per al seu tractament automatizat prestant l'USUARI consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a dit tractament.

9.2.- Finalitat de les dades: PAPELPINTADOONLINE.COM recull determinades dades personals que són introduïdes per l'USUARI lliurement als formularis de consultes i en el formulari para formalitzar la compraventa dels productes. PAPELPINTADOONLINE.COM informa que gestionará automatizadament aquestes dades amb la finalitat de manteniment de la relació precontractual/contractual amb l'Usuari així com per a tramitar les seves sol·licituds d'informació, queixa o reclamació. Així mateix les seves dades podrán ser utilizades per a enviarli informació per a qualsevol medi, incluint el correu electrónic, fax i/o medi equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats de les activitats realitzades per PAPELPINTADOONLINE.COM, tant durant la vigencia de prestació del servei o contracte com una vegada finalitzada la mateixa, aplicant estadística i perfils sobre les seves dades. Així mateix ens autoritza per a que les dades siguin utilizades, una vegada extingida la relació precontractual / contractual per el manteniment del fitxer históric de clients. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrónic o medi equivalent, si vosté es registra com usuari o sol·licita informació, entenem que ens presta el seu consentiment expres per l'enviament d'informació per qualsevol medi, inclos el correu electrónic, fax i/o medi equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats de les activitats realitzades per PAPELPINTADOONLINE.COM.

9.3.- Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en els que figuri la paraula "obligatori" o marcats amb asterisc en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatoria i de no ser coberts la consequència seria impossibiltat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.

9.4.- Drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició: L' USUARI que introdueixi les seves dades personals en els formularis tindrá ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició en qualsevol moment solicitant-ho a info@papelpintadoonline.com o per correu postal a PAPELPINTADOONLINE.COM, C/ Dibuixant Vilanova, 12, 08242 Manresa (Barcelona)). Tel.: 938 317 500, inclos en ambdos casos copia de NIF del titular de les dades. Tots els seus comentaris i sugerencies són sumament valioses per nosaltres amb el fi de millorar el nostre servei.

9.6- Seguretat: PAPELPINTADOONLINE.COM es compromet a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i a adoptar totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast, tenint en compte l'estat actual de la tecnología, amb l'objecte d'evitar l'alteració, pérdua, tractament o accés no autorizat a les dades de caràcter personal, tal i com estableix el Reglament 1720/2007, de 21 de Desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

9.7- Utilizació de cookies: PAPELPINTADOONLINE.COM utiliza cookies per a obtenir informació i realitzar anàlisis estadístics sobre l'ús del lloc Web www.papelpintadoonline.com -que sempre es pot també consultar i utilizar de forma anónima- i per a permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utiliza PAPELPINTADOONLINE.COM són anónimes i no es refereixen a les dades personals de l'USUARI ni es pot accedir mitjaçant les mateixes en cap cas a les dades que l'USUARI pugui tenir en el seu disc dur. L'identitat de l'USUARI mai és insertada directament a la cookie i per tanto no és interceptable. Les úniques cookies no anónimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar previa autorizació de l'USUARI quan desitgi tenir identificació inmediata per accedir a àrees restringides del lloc Web sense que l'USUARI inserti manualment les seves claus. En tot cas, si l'USUARI desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per aturar-lo sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc Web del USUARI.

9.8 Veracitat de les dades.- L'USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometen-se a no introduïr dades falses i a procedïr a la modificació de les mateixes si fos necessari.

9.9 Dades facilitades per tercers. En el suposat de que en els formularis u observacions s'incloguessin dades de caràcter personal per persones no titulars de les mateixes l'USUARI haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a dites persones dels extrems continguts als parràgrafs anteriors.

9.10 Dades de menors. No es tractarán les dades que siguin enviades per menores, donat que la legislació ens impedeix la venta a menors d'edat i per tant una de las condicions per poder comprar en la present botiga virtual és ser major de 18 anys.

10.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.

PAPELPINTADOONLINE.COM i l'USUARI podrán donar per resolt el present contracte per qualsevol de les causas que s'estableixin en les lleis i en particular per l'incumpliment de les presents Condicions Generals. També cap desenteniment  tal i com s'assenyala a la clàusula 8.2. de les presents condicions generals.

11.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, que será aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepancies, reclamacions i controvèrsies respecte allò que és disposat anteriorment es resoldrán mitjançant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Logroño, renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre foro que pogues correspondre'l. En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nula, les demés clàusules seguirán vigents i s'interpretarán tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. PAPELPINTADOONLINE.COM podrá no exercitar algun dels drets i facultats conferides en aquest document el que no implicará en cap cas la renuncia als mateixos menys reconeixement exprés per part de PAPELPINTADOONLINE.COM.

12.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

El período de validesa de les Condicions Generals de Contratació, será el temps que permaneixin publicades a la Web, i farán referencia als productes adquirits en el moment en que dites condicions estiguessin disponibles. PAPELPINTADOONLINE.COM es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals de Contractació per adaptarles a novetat o exigencies legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de l'indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. PAPELPINTADOONLINE.COM es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que alló afecti als productes adquirits pels clients préviament a la modificació.


Accept

Aquest web utilitza cookies per comptabilitzar dades de navegació. Si continua, considerarem que l'accepta. Per a més informació pot visitar la política de cookies